NAPTheDev's Blog

Ép kiểu ngầm trong javascript

February 24, 2022

Gần đây có một số meme về sự kì diệu của javascript khi thực hiện phép toán với các kiểu dữ liệu khác nhau. Trong bài viết này mình sẽ giải thích về việc ép kiểu ngầm trong javascript

Ép kiểu trong toán tử "+"

Nếu một số được + với một string, số đó sẽ được ép về kiểu string


const x = "2";
const y = 2;
console.log(x + y); // Return "22"

Ép kiểu trong toán tử "-"

Nếu hai biến được - đi nhau, chúng sẽ được ép kiểu về number


const x = "22";
const y = 2;
console.log(x - y); // Return 20
// Nếu có một số không thể chuyển về kiểu number, sau khi thực hiện phép tính trừ thì sẽ trả về giá trị NaN
const x = "hello";
const y = 2;
console.log(x - y); // Return NaN

Mẹo convert type

Để convert nhanh một biến thành number, ta có thể viết thêm dấu "+" đằng trước biến đó


const x = "20";
console.log(+x); // Return 20

Để convert nhanh một biến thành boolean thì ta viết thêm "!!" trước biến đó


const x = "20";
console.log(!!x); // Return true
const y = 0;
console.log(!!y); // Return false

Kết luận

Đó là một số kiến thức về ép kiểu ngầm trong javascript, hi vọng bài viết này đã giúp được bạn

Bình luận

Bài viết liên quan

NAPTheDev • © 2022 My Portfolio