NAPTheDev's Blog

Danh mục: Typescript

Sort Imports on save với ESLint

August 10, 2022

Cách setup eslint để sort import khi lưu file giúp import gọn gàng hơn

Tạo dự án React, Typescript, Webpack từ đầu

March 03, 2022

Cách tạo dự án react, typescript dùng webpack, không dùng create-react-app

Path mapping trong React

February 26, 2022

Cách setup path mapping trong react với cra, vite, nextjs, webpack. Không còn xa lạ với syntax "@/utils"

Typescript nâng cao

February 25, 2022

Những khái niệm nâng cao của typescript mà bạn nên biết

NAPTheDev • © 2022 My Portfolio