NAPTheDev's Blog

Danh mục: React

Sort Imports on save với ESLint

August 10, 2022

Cách setup eslint để sort import khi lưu file giúp import gọn gàng hơn

Tạo dự án React, Typescript, Webpack từ đầu

March 03, 2022

Cách tạo dự án react, typescript dùng webpack, không dùng create-react-app

Path mapping trong React

February 26, 2022

Cách setup path mapping trong react với cra, vite, nextjs, webpack. Không còn xa lạ với syntax "@/utils"

Error Boundaries trong React

February 25, 2022

Handle render error trong react, không lo sợ lỗi màn hình trắng bóc trong production

NAPTheDev • © 2022 My Portfolio