NAPTheDev's Blog

Danh mục: NextJS

Sort Imports on save với ESLint

August 10, 2022

Cách setup eslint để sort import khi lưu file giúp import gọn gàng hơn

Path mapping trong React

February 26, 2022

Cách setup path mapping trong react với cra, vite, nextjs, webpack. Không còn xa lạ với syntax "@/utils"

NAPTheDev • © 2022 My Portfolio